Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Căn cứ Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vệc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 1325/SGDĐT-GDPT ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với cấp tiểu học như sau:

A - NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác quản lý trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý.

Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy học Ngoại ngữ và Tin học ở các cơ sở giáo dục tiểu học, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng ccoong nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức  nhà giáo; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện chương trình giáo dục

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Phòng giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

 Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 1538/SGDĐT-GDPT ngày 11/10/2017 và Công văn số 1860/SGDĐT-GDPT ngày 18/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển năng lực học sinh.

Phòng chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục Quốc phòng và An ninh; giáo dục An toàn giao thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

 Khuyến khích các địa phương, nhà trường có điều kiện tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến của các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách phù hợp với thực tế của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và Công văn số 1632/SGDĐT-GDTH ngày 07/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 860/SGDĐT-GDTrH ngày 15/6/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lý. Không căn cứ vào vào kết quả tham gia các hoạt động giao lưu của học sinh để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.

2. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Các cơ sở giáo dục tiểu học tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi chung là Thông tư 22).

Trên cơ sở đánh giá hai năm thực hiện Thông tư 22, các cơ sở giáo dục tiểu học cần chỉ đạo việc đánh giá học sinh tiểu học đảm bảo thực chất, hiệu quả.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí, hỗ trợ đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2 theo tinh thần Công văn 1087/ SGDĐT ngày 19/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát động phong trào “Giữ vở sạch viết chữ đẹp” một cách thiết thực, nhẹ nhàng, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò của giáo viên trong việc rèn luyện chữ viết cho học sinh.

3. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh và Tin học

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả việc dạy học Tiếng Anh và Tin học để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để hội nhập sâu với khu vực và quốc tế.

a) Dạy học Tiếng Anh

 Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phòng tiếp tục chỉ đạo triển khai dạy học môn tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5 ở những trường đảm bảo các điều kiện về giáo viên (đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ), cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả. Những nơi chưa đáp ứng những điều kiện trên, có thể tổ chức dạy học môn Tiếng Anh với thời lượng dưới 4 tiết trên tuần đối với lớp 4, 5; chỉ đạo thống nhất dạy chương trình tiếng Anh 10 năm bắt đầu từ lớp 3. Phòng  chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 124/SGDĐT-GDTH ngày 09/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bố trí giáo viên tiếng Anh tiểu học đảm bảo đồng bộ, liên thông với cấp THCS trên cùng địa bàn tuyển sinh vào lớp 6.

 Căn cứ nhu cầu tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và điều kiện đảm bảo về giáo viên, cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy thí điểm môn tiếng Anh tự chọn cho học sinh các lớp 1, 2 và dạy tăng cường Tiếng Anh với thời lượng trên 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3,4,5. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện để sớm có phương án về giáo viên nhằm tăng tỉ lệ học sinh được học 4 tiết/tuần theo chương trình 10 năm.

Các trường cần tăng cường các hoạt động giao lưu, ngoại khóa, câu lạc bộ...để tạo môi trường học tập, sử dụng tiếng Anh cho học sinh một cách thiết thực, thân thiện, tương tác và hiệu quả.

Phòng  Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lí, kiểm tra, giám sát việc các trường tiểu học thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoài và các trường chịu trách nhiệm về chất lượng học tiếng Anh của học sinh tại địa phương.

b) Dạy học Tin học

Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn 1507/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và cuộc sống.

Tăng cường công tác xã hội hóa để thực hiện dạy học Ngoại ngữ, Tin học tại địa phương.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

a) Đối với trẻ khuyết tật

Điều tra nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên dạy học sinh khuyết tật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 2248/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quản lí và giáo dục học sinh khuyết tật học hoà nhập tại các trường phổ thông.

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục học sinh khuyết tật cho phụ huynh và các lực lượng xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ học sinh khuyết tật. Tham mưu với UBND cấp xã hoàn thành cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho học sinh; thực hiện chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Phối hợp với cơ quan Y tế các cấp làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh khuyết tật. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.

b) Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương. Nội dung học tập cần tập trung vào các môn tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Căn cứ số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ. Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

c) Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Thực hiện Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 27/7/2016 về Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Căn cứ vào thực tiễn địa phương, các trường tiểu học ở địa bàn có học sinh dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt ở mỗi lớp. Trong điều kiện không thể dạy học tăng buổi trong tuần, dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lớp 1, các trường có thể điều chỉnh giảm nội dung, thời lượng dạy học các môn học khác để tập trung dạy học tiếng Việt đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt ở mỗi lớp.

Ưu tiên bố trí đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng (đặc biệt là những giáo viên có năng lực và kinh nghiệm dạy học sinh dân tộc) cho những trường có học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức tốt việc tập huấn, hướng dẫn, hội thảo chuyên đề trong quá trình triển khai các phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Tăng cường năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua các giải pháp hiệu quả như: Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt và qua các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm truyện tranh, cây từ vựng; sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc sách, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”,…

5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Phòng chỉ đạo và yêu cầu các trường tiểu học xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng.

Các cơ sở giáo dục tiểu học cần chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,….

Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Quán triệt các nội dung tại Công văn số 3403/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1289/SGDĐT-VP ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục khi bước vào năm học mới phải có đủ nhà vệ sinh và công trình nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn.

6. Chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày và bán trú

a) Về dạy học 2 buổi/ngày

Chỉ đạo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo các nội dung tại Công văn số 1636/SGDĐT-KHTC ngày 09/11/2016. Căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu về tổ chức các hoạt động giáo dục, các nhà trường chủ động,  bố trí thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày hợp lí trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

- Học sinh được tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi/ngày. Nội dung dạy học đảm bảo nhẹ nhàng, hiệu quả theo hướng tăng cường bồi dưỡng năng lực, phẩm chất, kĩ năng sống cho học sinh và tiếp cận với chương trình phổ thông tổng thể;

- Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học, hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa;

- Tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thuận lợi trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

b) Về tổ chức bán trú cho học sinh

 Các nhà trường có thể tổ chức bán trú cho học sinh trên cơ sở nhu cầu tự nguyện của cha mẹ học sinh và khả năng đáp ứng của nhà trường, cũng có thể phụ huynh học sinh tổ chức bán trú cho học sinh thông qua các dịch vụ ăn, nghỉ bán trú của tổ chức, cá nhân. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo về cơ sở vật chất (bếp ăn, chỗ ăn, nghỉ, công trình vệ sinh, hàng rào, cổng trường, ...), công tác bảo vệ, nhân viên nhà bếp, an toàn vệ sinh thực phẩm;  không tổ chức bán trú cho học sinh khi các điều kiện trên chưa đảm bảo. Tăng cường vai trò của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức bán trú; giữ gìn vị thế của thầy, cô giáo trong các hoạt động có liên quan.

II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1. Đổi mới phương pháp dạy học

a) Tiếp tục triển khai áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT, Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 1507/SGDĐT-GDPT ngày 04/7/2017 của Sở GDĐT. 

b) Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013,  Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT và Công văn số 425/SGDĐT-GDPT ngày 03/4/2018 của Sở GDĐT.

c) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức Hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường, trao đổi kinh nghiệm; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học (sử dụng có hiệu quả bộ chữ rời trong việc 0 và các trò chơi học tập), không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm, chú ý rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học. 

2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống 

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS.

 Chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện Đạt chuẩn, thư viện Tiên tiến và thư viện Xuất sắc theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1232/SGDĐT-GDTH ngày 14/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; khuyến khích các trường áp dụng mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện,…phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

Khuyến khích các địa phương, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực cho học sinh: Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu tiếng Việt cho chúng em, Câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học, Giao lưu viết vẽ tuổi thơ…trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và nhà trường.

Căn cứ vào thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục chính khóa các trường tổ chức các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ và giao lưu phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020.

Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo.

IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục, Công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo điều hành và việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lí các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

Đẩy mạnh phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho cơ sở; triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất, thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa các cấp quản lí giáo dục từ sở, phòng và cơ sở giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định của Sở, Phòng.

Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công tác phổ cập giáo dục, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh...

V. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường

Phòng tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện trong việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh một cách phù hợp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, tránh tình trạng sau quy hoạch không đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương. Sáp nhập, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện; không được gây xáo trộn, khó khăn, bất cập cho các nhà trường; không làm ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác kiểm định chất lượng giáo dục

1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Kiên quyết không để học sinh bỏ học; bảo đảm huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học. Giữ vững năm 2018 có 100% đơn vị cấp xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

2. Xây dựng cơ sở vật chất trường học và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tập trung các nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới sau 20 năm triển khai và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới để nâng cao cả về số lượng và chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Phòng chỉ đạo điểm, xây dựng một số trường tiểu học thật sự tiêu biểu, điển hình từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Khuyến khích các địa phương có điều kiện mạnh dạn áp dụng những mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập để đưa giáo dục tiểu học có bước phát triển mới. 

Phòng chỉ đạo xây dựng 100% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó phấn đấu 6 đến 8 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Chỉ đạo trường tiểu học Thị Trấn Đức Thọ xây dựng trường trọng điểm cấp tiểu học của huyện.

Phòng chỉ đạo các trường tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng bể bơi di động phù hợp với điều kiện thực tế để dạy bơi cho học sinh nhằm phòng chống đuối nước.

3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Yêu cầu tất cả các trường đều phải tổ chức tự đánh giá công tác Kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng chỉ đạo các đơn vị đã đăng ký đánh giá ngoài các năm học trước nhưng chưa được đánh giá, tiếp tục đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2018-2019.

VII. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Các trường cần tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019 - 2020 (theo Chương trình phổ thông tổng thể).

Để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, các trường cần đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy các khối lớp và ưu tiên cho khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới.

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học lên “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học”, Website của ngành, “Trường học kết nối”, các báo, tạp chí... để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

IX. Một số hoạt động khác

1. Phòng tăng cường công tác kiểm tra, các trường đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ để kiểm soát chất lượng dạy và học.

2. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh trên nguyên tắc không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh.

3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

4. Tiếp tục tổ chức “Giao lưu Tuổi thơ khám phá” cấp trường, cấp huyện.

5. Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện (dự kiến vào tháng 12/2018).

6. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn liên trường nhằm phát huy đội ngũ cốt cán của Phòng và hỗ trợ công tác chuyên môn cho các trường.

7. Chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục thể chất để nâng cao thể lực cho học sinh tiểu học trong toàn huyện./.